Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Regulamin konkursu na najlepsze hasło promujące coroczne, specjalne wydarzenie organizowane w grudniu VI edycję praktycznych szkoleń w Zakopanem.

Postanowienia ogólne

Art. 1.

Organizatorem konkursu jest firma Progress Project sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Popularnej 14 w Warszawie (02-473), posiadającą nr NIP: 525-238-26-47, REGON: 140779420, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000269436

Art. 2.

Sponsorem konkursu jest firma Progress Project sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Popularnej 14 w Warszawie (02-473), posiadającą nr NIP: 525-238-26-47, REGON: 140779420, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000269436

Art. 3.

Konkurs trwa od dnia 01-10-2012 r. do  07-12-2012 r.

Art. 4.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21-10-2012 r. o godz. 23:59 

Art. 5.

Internetowe głosowanie na najlepsze hasło zostanie uruchomione w dniu 22-10-2012 r. i zakończone dnia 29-11-2012 r. o godz. 23:59.

Art. 6.

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi 30-11-2012 r.

 

Warunki udziału w konkursie

Art. 7.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która najpóźniej w dniu uruchomienia konkursu ukończyła 18 lat.

Art. 8.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie hasła promującego event VI edycję praktycznych szkoleń w Zakopanem odbywający sięw terminie 12-14.12.2012 na adres konkurs@progressproject.pl. W treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz adres korespondencyjny.

 

Zasady Konkursu

Art. 9.

Możliwe jest przesłanie maksymalnie 3 haseł reklamowych.

Art. 10.

Spośród terminowo przesłanych haseł Organizator wytypuje 10 najlepszych i opublikuje na stronie internetowej pod adresem http://progressproject.pl/szkolenia-zakopane-konkurs

Art. 11.

Zwycięzca zostanie wytypowany na podstawie ilości głosów oddanych na dane hasło.

Art. 12.

Jedna osoba może zagłosować tylko raz na jedno hasło.

Art. 13.

Informacja o zakwalifikowaniu hasła do głosowania, rozstrzygnięcie konkursu oraz informacja o zajętym miejscu zostanie przesłana na adres e-mail, z którego pochodziło zgłoszenie. Informacja zostanie również opublikowana na stronie internetowej konkursu.

Art. 14.

Zwycięzca, zobowiązany jest do podania adresu pocztowego, pod który ma zostać wysłana nagroda do dnia 07-12-2012 r. lub zgłosi się osobiście w celu odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.

Art. 15.

Uczestnik, który odmówi przesłania adresu do wysłania nagrody, nie uczyni tego w terminie lub osobiście nie zgłosi się po odbiór nagrody zostanie zdyskwalifikowany. Organizator ponownie wytypuje zwycięzcę, zgodnie z kryteriami podanymi w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

Nagrody

Art. 16.

Główną nagrodą w konkursie jest voucher na udział w dowolnym dwudniowym, otwartym szkoleniu z oferty Progress Project Sp. z o.o. do wykorzystania od dnia 17 grudnia 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r.

Art. 17.

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest zestaw 3-ech książek + pendrive 4GB.

Art. 18.

Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest książka + pendrive 4GB 

Art. 19.

Nagrody nie podlegają zamianie na jej równowartość pieniężną.

  

Postanowienia dodatkowe

Art. 20.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Niniejszego regulaminu.

Art. 21.

Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Progress Project Sp. z o.o. w celach związanych z przeprowadzeniem konkursów (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. w celu umożliwienia przesłania nagrody). W szczególności opublikowanie na stronie internetowej http://progressproject.pl/szkolenia-zakopane-konkurs podczas głosowania oraz w celu poinformowania rozstrzygnięciu konkursu.

Art. 22.

Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi lub haseł, oraz, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych haseł, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Ponadto Uczestnik oświadcza, że dostarczone hasła nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

Art. 23.

Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia konkursowego od uczestnika Konkursu, uczestnik przenosi prawa autorskie do haseł podanych w zgłoszeniu na firmę Progress Project Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na nieograniczone korzystanie, na czas trwania ochrony, na wszystkich polach eksploatacji,
w szczególności:

a)utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,

b)wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach,

c)wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich
w ramach materiałów  reklamowych,

d)rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,

e)tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym szczególnie modyfikowanie, dokonywanie korekt, przeróbek, adaptacji, swobodnego łączenia z innymi utworami bez nadzoru autorskiego, wedle swobodnego uznania Progress Project Sp. z o.o.

f)wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,

g)wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których odpowiedzi lub hasła utrwalono,

h)sporządzanie wersji obcojęzycznych,

i)wykorzystanie w utworach multimedialnych,

j)wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych,

k)wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

l)publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

ł)wykorzystanie fragmentów hasła do celów promocyjnych i reklamy,

Art. 24.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi firmie Progress Project Sp. z o.o., uczestnik zobowiązuje się zwolnić firmę Progress Project Sp. z o.o.,  z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

Art. 25.

Uczestnik oświadcza, że wraz z przesłaniem zgłoszenia konkursowego przenosi nieodpłatnie na firmę Progress Project Sp. z o.o.,  prawa w zakresie, o którym mowa powyżej w niniejszym regulaminie.

Art. 26.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego hasła bez podania imienia i nazwiska. 

Art. 27.

Uczestnik zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządu, jak i praw do ewentualnych tantiemów z tytułu wykorzystania haseł.

Art. 28.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.  

Art. 29.

Firma Progress Project Sp. z o.o.,  zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą publikowane na stronie.

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google