Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Regulamin

§Definicje
 
 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Firmę Progress Project Sp. z o. o.
 2. Firma – Progress Project Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-473) przy ul. Popularnej 14, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000269436, posiadająca numer NIP: 525-238-26-47 i numer REGON: 140779420.
 3. Formularz zgłoszeniowy – karta zgłoszeniowa na szkolenia umieszczona pod adresem http://szkolenia.progressproject.pl/rejestracja/.
 4. Strona – strona internetowa, której właścicielem jest firma Progress Project Sp. z o.o. umieszczona pod adresem: http://progressproject.pl.
 5. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji na szkolenie i otrzymała potwierdzenie uczestnictwa od Firmy.
 6. Operator – pośrednik w transakcji płatniczej między Uczestnikiem a Firmą, z którymi Firma ma podpisaną umowę współpracy tj.:
 • (dotpay.pl) Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ulicy Wielickiej 72, posiadającą numer NIP: 6342661860, oraz numer REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000296790, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • (przelewy24.pl) DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerskiej 15, posiadającą numer NIP: 781-173-38-52, numer REGON: 63450916, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Płatność on-line – płatność bezpośrednia dokonywana za pośrednictwem Operatorów:  
 • (dotpay.pl) Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie,
 • (przelewy24.pl) DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu.
 1. Dzień Roboczy – każdy dzień, w którym DialCom24 Sp. z o.o. i Dotpay S.A prowadzą swoją działalność, tj. każdy dzień oprócz soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Usługa Płatnicza – wykonanie transakcji płatniczej.
 3. Transakcja Płatnicza – transfer środków pieniężnych od Klienta do wskazanego przez Klienta Sprzedającego, który zawarł umowę na usługi płatnicze; pojedyncza usługa płatnicza w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 23 września 2011 r. Nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
 4. Zlecenie Płatnicze – oświadczenie Klienta skierowane do podmiotu świadczącego usługi płatnicze , zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej.
 
§Dane osobowe
 
 1. Firma może przetwarzać następujące dane osobowe uczestników, które są niezbędne do realizacji usługi, w szczególności:
 • nazwiska i imiona, nazwę firmy,
 • numer ewidencyjny NIP,
 • adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.
 1. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 
§Zasady świadczenia Usługi Płatniczej
 
 1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Usługi płatniczej świadczonej przez Operatorów współpracujących z Progress Project Sp. z o.o., i za ich pośrednictwem dokonania płatności na rzecz Progress Project.  Podmioty te wykonując usługę płatniczą występują jako dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).
 2. W ramach usług płatniczych obsługiwane są:
 • płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w walucie polskim dokonywane w formie przelewów internetowych,
 • płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza Internetem lub innych przelewów elektronicznych,
 • płatności za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez podmioty współpracujące, bank, centrum autoryzayjno – rozliczeniowe współpracujące z podmiotami w ramach realizacji usługi płatniczej.
 1. Operatorzy świadczą usługę płatniczą na podstawie otrzymanego od Uczestnika Zlecenia Płatniczego, którego złożenie możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, za pomocą narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Progress Project Sp. z o.o.
 2. Otrzymanie Zlecenia płatniczego przez Operatora następuje w dniu, w którym rachunek bankowy został uznany kwotą transakcji płatniczej. W przypadku gdy Operator otrzyma zlecenie płatnicze w dniu nie będącym Dniem Roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 3. Operatorzy świadczą usługi płatnicze w terminie nie późniejszym niż do końca następnego dnia Roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi, w tym kartą płatniczą może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz lub użytkownik, a więc osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wykonawcą. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.
 5. Operatorzy nie są stroną umowy zawartej między Uczestnikiem a Firmą i nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez sprzedającego. 
 6. Operatorzy informują Uczestnika o stanie realizacji Usługi Płatniczej w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w Zgłoszeniu.
 7. Z tytułu świadczenia Usług płatniczych Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat na rzecz Operatora. Nie zwalnia to jednak z ponoszenia opłat wynikających z umów zawartych przez Uczestnika z bankiem związanych np. z realizacją przelewu, a także ponoszenia kosztów transmisji danych przez sieć Internet.
 
§Wymagania techniczne
 
 1. Do korzystania z usług płatniczych Operatorów niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
 • posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu włącznie z programem do przeglądania jej zasobów,
 • posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail).
 
§Odpowiedzialność Operatorów
 
 1. Operatorzy ponoszą odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Transakcji płatniczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 
§Reklamacje
Reklamacje na usługi szkoleniowe:
 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zawarcie w niej co najmniej następujących informacji:
 • danych Uczestnika,
 • przyczyny reklamacji,
 • żądania uczestnika,
 • opis reklamacji i jej uzasadnienie.
 1. Reklamacje są składane w formie pisemnej na adres siedziby, lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@progressproject.pl.
 2. Brak zachowania powyższych warunków powoduje,  że Firma nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 3. Firma rozpatruje reklamacje w terminie 14 roboczych od ich dostarczenia.
Reklamacje na usługi płatnicze:
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji na usługi finansowe. Reklamacje powinny być kierowane do właściwego Operatora drogą mailową lub pisemnie na odpowiednie adresy firm. 
 2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres zamieszkania oraz adres e-mail, oznaczenie podmiotów uczestniczących w transakcji płatniczej, datę transakcji płatniczej oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 
§Przedmiot umowy
 
 1. Firma zajmuje się organizacją szkoleń na terytorium Polski, oraz prowadzi ich sprzedaż przez swoją stronę internetową pod adresem: http://progressproject.pl
 2. Umowa o świadczenie usługi jest zawarta z chwilą wysłania przez uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 3. Firma w terminie 5 dni potwierdzi odebranie prawidłowo wypełnionego formularza na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
 4. Umowa o świadczenie usług może ulec rozwiązaniu zgodnie z warunkami uczestnictwa zawartymi na Karcie Zgłoszeniowej.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika, spełniającej warunki rezygnacji bezkosztowej, zwrotu wpłaconych środków Firma dokonuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271).
 6. Zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych na Karcie Zgłoszeniowej
 
§Zmiany Regulaminu
 
 1. Zmiany i uzupełnienia regulaminu dokonywane są przez umieszczenie nowej wersji regulaminu na Stronie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia na stronie i jest skuteczna względem uczestników, którzy wypełniają Formularz po tej chwili.
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google