Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Joanna Mesjasz

Książki

 1. Joanna Mesjasz, "Klątwa czy dar przemijania? Studium z tanatopsychologii", wyd. Difin, 2010

Artykuły, rozdziały książek

 1. Mesjasz J., Zaleski Z., "Koszty sukcesu w zarządzaniu" W: Witkowski S., Listwan T.(red.)  Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne. Prace naukowe nr 900 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s.362-377, 2003,
 2. Mesjasz J., "Wartości a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego menedżerów" W: Witkowski S. (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Tom VI. Prace Psychologiczne LVII Uniwersytetu Wrocławskiego, s.321-335, 2003,
 3. Mesjasz J., Witkowski S., "Bilansowanie psychologicznych kosztów pracy jako wyznacznik efektywności zawodowej menedżerów" W: Stankiewicz J.(red.) Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, s.167 –174, 2003,
 4. Mesjasz J., Witkowski S., "Blaski i cienie sukcesu zawodowego w ocenie adeptów – głos w dyskusji nad kształtowaniem kompetencji" W: Bojar E. (red.) Menedżer XXI wieku ile wiedzy, ile umiejętności?, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, s. 143- 153, 2003,
 5. Mesjasz J., "Psychologiczne koszty sukcesu, a zarządzanie własną karierą" W: Romanowska M.,Trocki M.(red.) Podejście procesowe w zarządzaniu.T.1 Szkoła Główna Handlowa Warszawa, s.433-443, 2004,
 6. Mesjasz J., "Dehumanizacja kariery zawodowej w nowoczesnym społeczeństwie" W: Stankiewicz J.(red.) Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s.111-120, 2004,
 7. Zaleski Z. Mesjasz.J., "Paradoksy motywacji osiągnięć" W: Listwan T. (red.) Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara  Langego we Wrocławiu, s.214-223, 2004,
 8. Mesjasz J., Wstęp, W: Mesjasz J.Piątek K. (red) Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, s.4-6, 2004,
 9. Mesjasz J., "Fear of death – psychological cost of personal development" W: Book of abstracts. Third International Conference on the Dialogical  Self. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2004,
 10. Mesjasz J., "Klimat organizacyjny a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego" W:  Szopa J., Harciarek M. Stres i jego modelowanie. Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2004,
 11. Mesjasz J., "Stress, Professional Burnout and Psychological Costs – An Opportunity for New Quality? Polish Journal of Applied Psychology", Editor: A.Kuczyńska.Volume 3.Number 1, s.25-38, 2005,
 12. Mesjasz J., "Nekrofilijne społeczeństwo a lęk przed śmiercią" W: Błocian, I.Saciuk R.(red)Gabinet luster. Psychoanalityczne krytyki poznania, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004,
 13. Czapiga A., Mesjasz J., Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Zagrożona Niewinność – "Innocence in Danger: Pornografia dziecięca w Internecie. Internet źródłem uzależnień" Wrocław 22-23 czerwca 2004. W: Łoś Z. ((red.zeszytu) Psychologia rozwojowa. Emocje i doświadczenia rozwoju – filozoficzne i metodologiczne inspiracje. Tom 9 nr 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2004,
 14. Mesjasz J., "Klimat organizacyjny w sytuacji kryzysu i zmiany" W: Stankiewicz J.(red.) Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005,
 15. Mesjasz J., "Lęk przed śmiercią w autonarracji" W: Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M. (red.) Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji. Wydawnictwo KUL, s. 317-332, 2005,
 16. Mesjasz J., Zaleski Z., "Psychologiczne koszty sukcesu zawodowego w społeczeństwie opartym na wiedzy a jakość życia" W: Straś-Romanowska M., Lachowicz-Tabaczek K.,Szmajke A. (red) Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej, Kolokwia Psychologiczne nr 13. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 2005,
 17. Mesjasz J., "Cienie sukcesu zawodowego menedżerów z Polski i Czech" W: Wilmańska-Sosnowska S.(red) Zarządzanie Innowacyjne w gospodarce i biznesie. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  nr 1/2005,
 18. Mesjasz J. "Coaching - szansa na podmiotowość w zarządzaniu", Civitas Hominibus, Rocznik filozoficzno-społeczny.vol.1/2006. s.117-126, 2006,
 19. Mesjasz J., "Fear of death – Psychological costs of personal development" W: Mesjasz J., Czapiga A. redakcja naukowa Psychopatological of Modern Society.Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s.53-66, 2006,
 20. Mesjasz J., Czapiga A., redakcja naukowa "Psychopatological of Modern Society" Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2006,
 21. Mesjasz J., Introduction, W: Mesjasz J., Czapiga A. redakcja naukowa Psychopatological of Modern Society.Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s.9-14, 2006,
 22. Mesjasz J., "Advantages and disadvantages of professional success of Polish and Czech managers" W: Mesjasz J., Czapiga A. redakcja naukowa Psychopatological of Modern Society.Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s.9-14, 2006,
 23. Mesjasz J., "Człowiek w globalnym przedsiębiorstwie – modele struktur organizacyjnych a podmiotowość" w: Klebaniuk J.(red) Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.s.149-162, 2006,
 24. Mesjasz J., "Czynniki sukcesu menedżerów w opinii słuchaczy szkół zarządzania – badania międzynarodowe" w: Listwan T.Witkowski S.(red) Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. s.89-98, 2006,
 25. Mesjasz J., "Kultura i klimat w organizacji transgresyjnej" W: Romanowska M. Wachowiak P. (red, nauk.) Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. S.635-646, 2006,
 26. Mesjasz J., "Stawiaj na starszych pracowników". Harvard Business Review, 2006,
 27. Mesjasz J., Eichler-Fałowska M., "Style of functioning in managerial role – consequences of socialisation process of women?" W: Kuczyńska A. Dzokowska A.K. (red.nauk.) Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć, Oficyna Wydawnicza ATUT, s.59-70, 2006,
 28. Mesjasz J., Zaleski Z., "Organisational climate and subjective costs of success. An individual in the organisation’s field", Polskie Forum Psychologiczne nr 2 tom 11, 2006,
 29. Mesjasz J., "Perspektywa skończoności a system wartości" W: Dębska U. (red.) Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza ATUT, s.239-252, 2006,
 30. Mesjasz J., "Sukces i porażka w życiu zawodowym a koncepcja płynnego sensu życia" W: Dębska U. (red.) Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza ATUT, s.227-238, 2006,
 31. Mesjasz J, Witkowski S., "Potencjał ludzki w sytuacji kryzysu i zmiany" W: Rożnowski B., Biela A., Bańka A. (red.) Praca i organizacja w procesie zmian, Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s.108-121, 2006,
 32. Mesjasz J. Nawrat D., "Doskonalenie kompetencji menedżerskich a psychologiczne koszty pracy" W: Grudzewski W. (red. nauk.) Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Katowice: Agencja Artystyczna PARA.s.33-42., 2007,
 33. Mesjasz J., "Potencjał społeczny organizacji w procesie restrukturyzacji" W: Grudzewski W. (red. nauk.) Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, Agencja Artystyczna PARA.s.247-258, 2007,
 34. Mesjasz J. , Nawrat D., "Kultura organizacji i osobowość w rozwoju jednostek i firm", 2008,
 35. Mesjasz J., "Toksyczne organizacje w dobie globalizacji" W: Błachnio A. (red.) Globalizacja a jednostka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. S. 146-161, 2009,
 36. Mesjasz J., "Wartości jednostki a wartości organizacji" w: Wrońska-Polańska H., Ledzińska M., Rudkowska G. (red.) W kręgu aksjologii i psychologii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.s.75-84, 2010,
 37. Mesjasz J., "Klątwa czy dar przemijania. Studium z tanatopsychologii", wyd. Difin, 2010,
 38. Mesjasz J., "Kształtowanie klimatu dla efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji" W: Listwan T., Witkowski S.(red.) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu S.491-502, 2010,
 39. Mesjasz J., Michalak M., "Kształtowanie kultury organizacyjnej a zarządzanie wiedzą" W: Listwan T., Witkowski S.(red.) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s.503-511, 2010,
 40. Mesjasz J., "Tajemnice relacji z klientem. Skrypt z psychologii dla sprzedawców", Fundacja Promocji Europejskiej, 2010,
 41. Mesjasz J., Jubileuszowa X konferencja z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami pt. Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1/2011. S.128-138, 2011,
 42. Mesjasz J., "Klimat organizacyjny a efektywność pracowników" W: Pasierb B., Stor M. (red.) W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s. 259-274, 2011,
 43. Mesjasz J., "Efektywność pracowników w perspektywie ekonomicznej i psychologicznej" W: Urbaniak B. (red.) Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s.53-60, 2011, 
 44. Mesjasz J., "Zarządzanie przez kulturę i klimat organizacji" W: Nogalski B., Wierzbicka B.(red.) Systemowe Aspekty Zarządzania Organizacjami. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego s.344-358, 2011,
 45. Mesjasz J., "Diagnosing the individual and organizational transgression with the use of projection methods". W: Barbara Mróz (red.). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research, Scholar Publishing House s.97-114, 2012,
 46. Mesjasz J., "Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr" W: Listwan T.,Stor M. Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Tom 2.Problemy zarządczo-psychologiczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu s.331-342, 2012,
 47. Mesjasz J., "Zawodowa deformacja osobowości personelu medycznego, a lęk tanatyczny" W: Rudnicki Z. (red.) Ars morendi. Ars Vivendi. Ars educandi, Wydawnictwo Naukowe UAM s.255-277, 2013,
 48. Mesjasz J., "Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach", W: Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach.Forum Oświatowe Vol No49, s.89-101, 2013,
 49. Mesjasz J., "Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich", W: Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach.Forum Oświatowe Vol No49, s.156-165, 2013,
 50. Mesjasz J., "Komunikacja w małym przedsiębiorstwie rodzinnym a zaangażowanie pracowników", W: Wiśniewski Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. s.367-375., 2013,
 51. Mesjasz J., "Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach", W: Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach..Forum Oświatowe Vol No49, s.89-101, 2013,
 52. Mesjasz J., "Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich", W: Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach..Forum Oświatowe Vol No49, s.156-165., 2013,
 53. Mesjasz J., "Komunikacja w małym przedsiębiorstwie rodzinnym a zaangażowanie pracowników", W: Wiśniewski Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer business. s.367-375, 2013,
 54. Mesjasz J., Michalak M., "Percepcja zaangażowania  przez adeptów zarządzania – szansą czy ograniczeniem dla współczesnych firm" Ekonomia, Ekonomics nr 3(24)2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s457-468, 2013,
 55. Mesjasz J., "Dylematy pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi", Rozdział 4.w: Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania. Antczak  Z., Borkowska S. (red) Warszawa: Difin s. 67-91, 2014,
 56. Mesjasz J., " Społeczne bariery we wdrażaniu programów WLB" w: Benefit, Benefit Systems, nr. 2 (38), s. 30-31, 2015,
 57. Mesjasz J., "Contolling personalny - szansa czy konieczność?", w:Benefit, Benefit Systems, nr. 4 (40), s. 29, 2015.
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google