Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Regulamin konkursu na Najlepsze Zdjęcie IV Edycji Letnich Szkoleń nad Bałtykiem

 

Art. 1.

Organizatorem konkursu jest firma Progress Project sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Popularnej 14 w Warszawie (02-473), posiadającą nr NIP: 525-238-26-47, REGON: 140779420, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000269436

Art. 2.

Sponsorem konkursu jest firma Progress Project sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Popularnej 14 w Warszawie (02-473), posiadającą nr NIP: 525-238-26-47, REGON: 140779420, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000269436

Art. 3.

Konkurs trwa od dnia 28.05.2014 r. do 1.06.2014 r.

Art. 4.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1.06.2014 r. o godz. 23:59 

Art. 5.

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi 2.06.2014 r.

 

Warunki udziału w konkursie

Art. 7.

Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która najpóźniej w dniu uruchomienia konkursu ukończyła 18 lat. oraz wzięła udział w co najmniej jednym szkoleniu odbywającym się podczas IV Edycji Letnich Szkoleń nad Bałtykiem, organizowanym przez Organizatora.

Art. 8.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia zrobionego w terminie od dnia 28.05.2014 r. do 1.06.2014 r. podczas IV Edycji Letnich Szkoleń nad Bałtykiem. Zdjęcie może być wykonane dowolną techniką i może być przerobione komputerowo.

 

Zasady Konkursu

Art. 9.

Możliwe jest przesłanie dowolnej liczby zdjęć.

Art. 10.

Spośród terminowo przesłanych haseł Organizator wytypuje 3 najlepsze i opublikuje na swoim profilu na portalu www.facebook.com -https://www.facebook.com/Praktyczne.Szkolenia.Doradztwo.Progress.Project

Art. 11.

Zwycięzca zostanie wytypowany na podstawie wyboru, który zostanie dokonany przez komisję, w skład której wchodzić będą pracownicy Działu Organizacji Szkoleń i Doradztwa Progress Project.

Art. 12.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz informacja o zajętym miejscu zostanie przesłana na adres e-mail, z którego pochodziło zgłoszenie. Informacja zostanie również opublikowana na profilu na www.facebook.com.

Art. 14.

Zwycięzca zobowiązany jest do podania adresu pocztowego, pod który ma zostać wysłana nagroda do dnia 9.06.2014 r. lub zgłosi się osobiście w celu odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.

Art. 15.

Uczestnik, który odmówi przesłania adresu do wysłania nagrody, nie uczyni tego w terminie lub osobiście nie zgłosi się po odbiór nagrody zostanie zdyskwalifikowany. Organizator ponownie wytypuje zwycięzcę, zgodnie z kryteriami podanymi w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

Nagrody

Art. 16.

Nagrodami w konkursie będą gadżety reklamowe, tj. pendrive 4GB, ręczniki, parasolki, kubki i/lub zestaw książek.

Art. 17.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru nagrody i przydzielenia ich według własnej woli w dowolnej ilości każdemu z wytypowanych zwycięzców.

Postanowienia dodatkowe

Art. 18.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Niniejszego regulaminu.

Art. 19.

Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Progress Project Sp. z o.o. w celach związanych z przeprowadzeniem konkursów (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. w celu umożliwienia przesłania nagrody). W szczególności opublikowanie na profilu na www.facebook.com oraz w celu poinformowania rozstrzygnięciu konkursu.

Art. 20.

Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia, że jest wyłącznym autorem zdjęć oraz, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdjęć, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Ponadto Uczestnik oświadcza, że dostarczone hasła nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

Art. 21.

Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia konkursowego od uczestnika Konkursu, uczestnik przenosi prawa autorskie do zdjęć podanych w zgłoszeniu na firmę Progress Project Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na nieograniczone korzystanie, na czas trwania ochrony, na wszystkich polach eksploatacji,
w szczególności:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,

b) wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach,

c) wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich
w ramach materiałów  reklamowych,

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,

e) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym szczególnie modyfikowanie, dokonywanie korekt, przeróbek, adaptacji, swobodnego łączenia z innymi utworami bez nadzoru autorskiego, wedle swobodnego uznania Progress Project Sp. z o.o.

f) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,

g) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których odpowiedzi lub hasła utrwalono,

h) sporządzanie wersji obcojęzycznych,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

j) wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych,

k) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

l) publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

ł) wykorzystanie zdjęcia do celów promocyjnych i reklamy,

Art. 22.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi firmie Progress Project Sp. z o.o., uczestnik zobowiązuje się zwolnić firmę Progress Project Sp. z o.o.,  z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

Art. 23.

Uczestnik oświadcza, że wraz z przesłaniem zgłoszenia konkursowego przenosi nieodpłatnie na firmę Progress Project Sp. z o.o.,  prawa w zakresie, o którym mowa powyżej w niniejszym regulaminie.

Art. 24.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęcia bez podania imienia i nazwiska. 

Art. 25.

Uczestnik zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządu, jak i praw do ewentualnych tantiemów z tytułu wykorzystania haseł.

Art. 26.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.  

Art. 27.

Firma Progress Project Sp. z o.o.,  zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą publikowane na stronie.

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google